Propozycja nowej ustawy dla frankowiczów

Propozycja nowej ustawy dla “frankowiczów”

W dniu 2 sierpnia br. Kancelaria Prezydenta przedstawiła nowy projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki tzw. ustawy frankowej.

Projekt ustawy określa zasady zwrotu niektórych należności wynikających z zawartych umów o kredyt denominowany lub indeksowany oraz umów o pożyczkę denominowaną lub indeksowaną, dla których ustanowiono zabezpieczenie w postaci hipoteki. Dotyczy to kredytów walutowych na zakup mieszkania, domu lub działki, zawartych od 1 lipca 2000 r. do 26 sierpnia 2011 r.

Projekt skierowany jest  do konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a także osób fizycznych prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą, jeżeli nie dokonywały odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości i nie zaliczały do kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej odsetek i innych obciążeń z tytułu umowy kredytu. Osoby te otrzymają zwrot świadczeń pobranych przy uruchamianiu i spłacie kredytu z tytułu spreadu wyższego niż dopuszczalny. Założono 0,5% odchylenia odpowiednio od kursu kupna lub sprzedaży danej waluty ogłoszonego przez NBP.

Zakłada się jednak wprowadzenie limitu kwotowego w wysokości 350.000 zł, który jest wysokością kapitału kredytu, w stosunku do której konsument jest uprawniony do żądania pomniejszenia kapitału lub zwrotu nadpłaty.

Przewiduje się zwolnienie dochodów z tytułu zwrotu spreadu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z projektem ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

Share Button

Dodaj komentarz