Usługi księgowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Klienci powierzyć nam mogą prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zajmujemy się dostosowaniem polityki rachunkowości oraz zakładowego planu. W księgach ujmujemy wszelkie operacje gospodarcze. Oprócz tego prowadzimy ewidencję podatku VAT oraz środków trwałych, jak również wartości niematerialnych i prawnych Sporządzamy także sprawozdania finansowe, które zawierają m.in. bilans zysków i strat, rozliczenie przepływów pieniężnych. Co miesiąc możemy przygotować zestawienie obrotów i sald, nierozliczonych rozrachunków oraz wszelkich innych zestawień zgodnie z oczekiwaniami. Na potrzeby klienta przygotowujemy także deklaracje i informacje podatkowe oraz reprezentujemy go w ZUS i US.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Wśród proponowanych przez nas usług znajduje się prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. To tzw. mała księgowość i stanowi formalny dokument służący do kompletowania zdarzeń gospodarczych w formie uproszczonej. Wiąże się z tym m.in. ewidencja przychodów i kosztów, podatku VAT oraz środków trwałych i wyposażenia. Nasze biuro rachunkowe zajmuje się także rozliczaniem podatkowym właścicieli i wspólników. Wykonujemy rozliczenia z ZUS z tytułu odprowadzanych składek ubezpieczeniowych oraz sporządzamy deklaracje i informacje podatkowe oraz wysyłamy je do urzędów.

 

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Wśród form opodatkowania przysługujących osobom prowadzącym działalność znajduje się m.in. ryczałt. Podatnik, który wybierze ten sposób płatności podatku, zobowiązany jest prowadzić ewidencje przychodu. W tym zakresie służymy naszą wiedzą oraz doświadczeniem. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych związany jest m.in. z ewidencją wyposażenia, prowadzeniem wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Obowiązkiem jest także posiadanie i przechowywanie dowodów zakupu towarów (faktur VAT, rachunków, paragonów fiskalnych, not korygujących itd.).

 

Bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT)

Ewidencja na potrzeby podatku VAT dotyczy podatników podatku od towarów i usług. Ponieważ nie istnieje określony wzór ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, zgodnie z ustawą podatnik może ustalić jej dowolny wzór. Ewidencja powinna jednak zapewniać prawidłowe ustalenie wartości podatku VAT przypadającego do zapłaty lub zwrotu. Jednocześnie uwzględnić trzeba zakupy związane wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną. W ewidencji powinien więc zostać ujęty m.in. przedmiot i podstawa opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego.

 

Sporządzanie deklaracji podatkowych i ich elektroniczne przekazywanie do urzędów skarbowych

Każdy podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej. Nie każdy jednak zna się na tym. W takich przypadkach warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Specjalizujemy się w sporządzaniu deklaracji podatkowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych, a także podatku od towarów i usług. Oprócz tego poradzimy sobie z kwestią podatku od nieruchomości czy od wynagrodzeń. Sporządzone deklaracje przekazujemy elektronicznie, co znacznie przyspiesza kwestię wprowadzenia ich do systemów informatycznych urzędów skarbowych.

 

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych

Ewidencja środków trwałych to inaczej prowadzenie wykazu rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością. To obowiązek każdego przedsiębiorcy, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, wykorzystując w działalności gospodarczej środki trwałe. Dotyczy to m.in. osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych. Są to nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty używane dłużej niż rok.

 

Reprezentowanie podatnika we wszystkich organach władzy państwowej

ZUS, Urząd Skarbowy, GUS- to przykładowe instytucje, przed którymi możemy reprezentować klientów na podstawie otrzymanych od nich pełnomocnictw. W ten sposób nasi klienci oszczędzają cenny czas, który spożytkować mogą na prowadzenie własnego biznesu. Zapewniamy przedsiębiorcom merytoryczne wsparcie podczas różnego kontroli podatkowych i innych. Zapewniamy pełną dyskrecję i gwarancję zasady tajemnicy zawodowej. Działamy zawsze w interesie klienta, identyfikujemy się z jego potrzebami oraz oczekiwaniami.